უზენაესი სასამართლოს აპარატი

მართლმსაჯულების დაუბრკოლებლად განხორციელების, სასამართლო პრაქტიკის შესწავლისა და განზოგადების, სასამართლო სტატისტიკის ანალიზის, აგრეთვე სასამართლოს სხვა საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქმედებენ სასამართლოთა აპარატები.

სასამართლოს აპარატის ორგანიზაციულ ხელმძღვანელობას ახორციელებს სასამართლოს მენეჯერი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში.
უზენაესი სასამართლოს აპარატის სტრუქტურა და სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობის წესი განისაზღვრება უზენაესი სასამართლოს აპარატის რეგლამენტით, რომელსაც ამტკიცებს უზენაესი სასამართლოს პლენუმი.

  • უზენაესი სასამართლოს აპარატის თანამშრომლებთან საკონტაქტო ნომრები
სახელი, გვარი თანამდებობა/ კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
ნატო ლომთათიძე პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სასამართლოს მენეჯერის (აპარატის უფროსი) ფუნქციების შემსრულებელი 2 93-47-22 577 712 010
  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე - სამართლებრივი მხარდაჭერის ხელმძღვანელი    
ანა შალამბერიძე პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე - კომუნიკაციისა და კოორდინაციის ხელმძღვანელი 2 93-52-68 551 455 100
 
მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობა
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
ხათუნა ჩარკვიანი მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი კონსულტანტი 2 93-23-08 599 565 692
სამართლებრივი მხარდაჭერის საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის შესწავლისა და განზოგადების განყოფილება
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
მარინე კვაჭაძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამართლებრივი მხარდაჭერის ხელმძღვანელის მოადგილე - საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის შესწავლისა და განზოგადების განყოფილების უფროსი 2 98-20-77  599 574 811
ეკა მამალაძე  ადამიანის უფლებათა ცენტრის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - უფროსი კონსულტანტი    597 522 211
ნათია ჯუღელი კვლევისა და ანალიზის ცენტრის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი კონსულტანტი 2-99-91-59 592 542 288 

 

სამართლებრივი მხარდაჭერის ეროვნული სასამართლო პრაქტიკის შესწავლისა და განზოგადების განყოფილება
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
სანდრო ჯორბენაძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამართლებრივი მხარდაჭერის ხელმძღვანელის მოადგილე - ეროვნული სასამართლო პრაქტიკის შესწავლისა და განზოგადების განყოფილების უფროსი 2 99-04-18 577 149 944
რუსუდან ჭანტურიძე სისხლის სამართლის საქმეთა განზოგადების სექტორის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი კონსულტანტი 2 99-71-34 577 149 906
ლიანა ლომიძე ადმინისტრაციულ საქმეთა განზოგადების სექტორის  - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი კონსულტანტი 2 93-15-47 577 149 939
ზაზა ჯაფარიძე სამოქალაქო საქმეთა განზოგადების სექტორის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი კონსულტანტი 2 99-21-03 599 589 982

 

სამართლებრივი მხარდაჭერის სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების მონიტორინგის სამსახურის უფროსი
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
ლია მელაშვილი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების მონიტორინგის სამსახურის უფროსი 2 98-51-72 599 030 030
სამართლებრივი მხარდაჭერის სტატისტიკის სექტორი 
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
ლია მჭედლიშვილი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სტატისტიკის სექტორის უფროსი 2 93-44-87  577 169 926
მაია გარსიძე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -მთავარი კონსულტანტი 2 93-44-87 577 169 920
ნათია მახაჭაშვილი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -  კონსულტანტი 2 93-44-87 598 800 583

 

სამართლებრივი მხარდაჭერის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
ქეთევან საგინაშვილი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი 2 98-20-85 599 970 526
ეკა გოგიჩაიშვილი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - კანცელარიის უფროსი 2 99-70-01 599 266 014
ზვიად ხუჯაძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მოქალაქეთა მისაღების უფროსი 2 93-12-62 577 169 933
ნოდარ ბერიძე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სამართლებრივი უზრუნველყოფის მთავარი კონსულტანტი 2 93-57-19 577 149 959
ნინო ბაგაშვილი  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სამართლებრივი უზრუნველყოფის  კონსულტანტი 2 99-87-24 598 167 754
სამართლებრივი მხარდაჭერის პლენუმისა და დიდი პალატის სამდივნო
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
გულიკო ორთოიძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამდივნოს უფროსი   577 711 050
სამართლებრივი მხარდაჭერის სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სამდივნო
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამდივნოს უფროსი    
გიორგი მაჭავარიანი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მწერალი თანაშემწე 2 93-45-16 577 169 955
ნინო ჯოჯუა 2 98-20-89  577 169 977
იოსებ მარგებაძე 2 93-45-16 593 205 005
ხათუნა გოგაშვილი 2 98-20-89 577 149 961
მაია ბებია 2 98-20-98 599 577 470
ნინო შონია 2 99-03- 42 598 451 551
მარიამ მითაიშვილი 2 93-57-41 599 904 065
სოფიკო გოგელია პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თანაშემწე 2 93-33-59 599 768 899
თეა ფერაძე 2 93-33-59 577 149 957
შორენა მჭედლიშვილი 2 98-20-98 577 475 115
გიორგი შალამბერიძე 2 99-96-23 577 149 962
ვანო გენებაშვილი  2 93-57-41 599 283 014
სამართლებრივი მხარდაჭერის ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სამდივნო
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამდივნოს უფროსი    
ხატია ბერიკაშვილი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მწერალი თანაშემწე 2 99-92-65 577 405 099
მარიამ ოზიაშვილი 2 93-48-57  577 124 478
ეკატერინე მეტრეველი 2 98-20-94 577 285 352
ხვარამზე ცერცვაძე 2 99-62-39 577 149 909
ლია ქემოკლიძე 2 98-20-94 577 169 906
მაკა დარჯანია პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თანაშემწე 2 99-62-39 577 505 255
ნანა გოგოლაძე 2 93-48-57  577 281 826
სამართლებრივი მხარდაჭერის სამოქალაქო საქმეთა პალატის სამდივნო
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
თეა თავხელიძე  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამდივნოს უფროსი 2 98-20-97 577 111 119
ქეთევან ბერეკაშვილი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მწერალი თანაშემწე 2 99-78-30 577 508 525
ილონა გაგუა  2 99-04-45 577 282 995
მარიკა წულაძე  2 99-78-30 577 205 510
ნათია ქემერტელიძე 2 98-20-87 577 283 036
გიგა ბლიაძე 2 99-85-97 577 149 987
ირინე როყვა 2 99-04-45  577 149 986
ხატია ხატიაშვილი  2 93-33-26 599 255 566
სალომე შენგელია  2 93-42-85 593 022 327
ნათია შარიქაძე 2 98-20-87 555 365 777
ნათია კარანაძე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თანაშემწე 2 99-04-45  599 179 202
შორენა ღირსიაშვილი 2 99-78-30 577 551 130
ელენე ფულარია 2 98-20-97 577 475 155
მარიამ ქაშიაშვილი 2 99-85-97 577 595 913
გულიკო დოიჯაშვილი   599 430 302
მარიამ სულაბერიძე 2 93-42-85 595 612 303
სამართლებრივი მხარდაჭერის საკვალიფიკაციო პალატის სამდივნო
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი კონსულტანტი    
სამართლებრივი მხარდაჭერის სადისციპლინო პალატის სამდივნო
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
მაია გუგავა პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი კონსულტანტი 2 99-65-25 577 169 964
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
შორენა კობახიძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი 2 99-02-86 577 438 686
საფინანსო-სამეურნეო განყოფილება
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროს 2 92-18-35  
ირმა ბერიტაშვილი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მთავარი ბუღალტერი 2 98-20-74 577 551 157
დონორებთან არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილება
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
თინათინ ტყეშელიაძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროს   577 499 973
მარიამ იაკობიძე მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -უფროსი კონსულტანტი -სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს მდივანი 2 98-21-01 598 120 630
პროტოკოლის განყოფილება
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
მაკა ტუფურია მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი 2 98-21-05 555 675 741
სასამართლოს მანდატურისა და კურიერების სამსახური
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 2 93-31-74  
საგამომცემლო სექტორი
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
მარიკა მაღალაშვილი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - საგამომცემლო სექტორის მთავარი კონსულტანტი 2 98-20-75 599 330 427

 

არქივი
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
ნინო სუჯაშვილი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - კონსულტანტი  2 98-20-78 577 169 939

 

ბიბლიოთეკა
სახელი,  გვარი თანამდებობა/კატეგორია ტელეფონი კორპორატიული მობილური ნომერი
მარინა ცისკარაშვილი კონსულტანტი  2 93-15-47 599 327 539

 

დეკემბერი 2017

  • Previous month
  • Next month
დეკემბერი 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

banermuz

სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლის პროგრამა

sajaro

tamashi

Tour

saqartvelossasamartloebi